Het oudste overheidsorgaan bestaat al 764 jaar, maar is springlevend!

SGP-jongeren is trots op de waterschappen die veel werk verzetten, zodat dijken in goede conditie verkeren en sluizen, stuwen en gemalen onderhouden worden om de waterstanden te regelen bij droogte of wateroverlast. Maar ook het afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken, sloten en rivieren van goede kwaliteit blijft. Dat gaat niet vanzelf. Integendeel, daar moeten keuzes voor worden gemaakt.

Stemmen

Op 20 maart D.V. mag iedereen boven de 18 naar de stembus om een waterschapsbestuur te kiezen. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die het waterschap maakt en beslist u mee over hoe uw belastinggeld wordt besteed. In het waterschapsbestuur komen vragen aan bod als: Creëren we ruimte voor natuur of voor industrie? Hoe wordt het waterbeheer vormgegeven in drogere periodes, zoals afgelopen zomer?

 

Keuzes

De politieke partijen in het waterschapsbestuur hebben elk hun eigen visie op goed waterbeheer. Door een uiterst constructieve houding komen verschillen niet altijd even helder uit de verf. Soms wel. Zo heeft de SGP zich in het waterschap Vallei & Veluwe nadrukkelijk ingezet om duidelijk te maken dat er in het buitengebied meer actoren zijn die de waterkwaliteit beïnvloeden, dan enkel het handelen van de boeren. Bovendien heeft de partij zich ingezet voor de BECH (Bio-Energie Centrale Harderwijk). Met name SGP-heemraad Bert van Vreeswijk is hiervan de bestuurlijke trekker geweest. Het biogas is afkomstig van rundveemest in combinatie met co-producten, zoals graanresten en oud gras, en wordt opgewerkt tot groen gas en geleverd aan het aardgasnet, waarvan maar liefst 5000 huishoudens kunnen profiteren. Dat is pas circulair en duurzaam!

 

Lange termijn

Doordat het sinds 1255 functioneerde overheidsorgaan slechts een beperkt takenpakket heeft, namelijk de zorg voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering, roept het misschien bij sommigen een stoffig imago op zich af. Dat kan, maar de wil om te komen tot antwoorden op bijvoorbeeld de gevolgen van de weersextremen of nieuwe stoffen in het rioolwater is ruimschoots aanwezig. Dat lange-termijn-denken is dan ook kenmerkend voor de waterschappen. Keuzes die nu worden gemaakt gaan over de toekomstige leefomgeving en -omstandigheden.

 

Klimaat en circulair

SGP-jongeren wil dat we als rentmeesters zorgvuldig omgaan met de schepping. Concreet:

het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en een circulaire economie stimuleren. Zo moeten watersystemen robuuster worden gemaakt om bij hevige regenval beter te kunnen bergen en afvoeren. Bovendien moeten plannen worden gemaakt en maatregelen worden voorbereid om zoetwater te bufferen voor droge periodes. Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de bodem. In de komende jaren willen de waterschappen met boeren en grondeigenaren werken aan een betere kwaliteit van de bodem.

 

Praktisch en slim

De visie van SGP-jongeren is gebaseerd op de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. SGP-waterschapsbestuurders weten dit te vertalen naar praktische en verstandige keuzes om goed, slim en duurzaam waterbeheer vorm te geven en te waarborgen. Kunnen de SGP-politici op jou rekenen?

 

 

 

Geschreven door Johannes van der Poel

. Meer artikelen van Johannes van der Poel:Blog comments powered by Disqus