Motie Hervorming termijn beleidsadviseur

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Dat het bestuur een termijn kent en dat de adviescommissie een natuurlijk verloop heeft,

 

Dat er voor de beleidsadviseur een dergelijke constructie in de statuten ontbreekt,

Overwegende dat:

Dat ervaring en senioriteit van de beleidsadviseur meerwaarde hebben,

 

Dat eindeloos de functie blijven bekleden die meerwaarde niet heeft,

Verzoekt het bestuur:

De termijn van beleidsadviseur vast te stellen op bijvoorbeeld vijf jaar.