Motie Betere arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel!

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De Cao-onderhandelingen voor defensie personeel zijn stukgelopen.
 • Defensiepersoneel structureel te weinig betaald krijgt en de arbeidsvoorwaarden slecht zijn, zeker in verhouding tot het werk wat zij doen.
 • Er defensiepersoneel is dat onder de armoedegrens leeft.
 • Er al jaren bezuinigd is op defensie, er de afgelopen 4 jaar wel geld bijgekomen is maar de problemen met de arbeidsvoorwaarden niet zijn verbeterd.

Overwegende dat:

 • Dat Nederland gebaat is bij een sterke krijgsmacht die eigen grondgebied en dat van bondgenoten kan beschermen.
 • Dat Nederland een krijgsmacht nodig heeft die de overheid kan ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp in geval van nood.
 • Dat voor bovengenoemde punten voldoende en goed personeel nodig is.
 • Dat het bevreemdend is dat er defensiepersoneel is dat onder de armoedegrens leeft.
 • Dat defensiepersoneel gebaat is bij een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden en er daardoor minder verloop is en meer inzet.
 • Dat goede arbeidsvoorwaarden bijdragen aan een betere positie ten opzichte van bedrijfsleven voor de aanwas van nieuw personeel.

Verzoekt het bestuur:

 • Meer aandacht aan het salaris en de arbeidsvoorwaarden te besteden en hier ook een duidelijk standpunt over te formuleren dat recht doet aan het belang van ons defensiepersoneel.