Motie MBO

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- Er voornamelijk wordt gefocust op HBO en WO;
- Het grootste gedeelte van de Nederlandse studenten MBO geschoold is;
- De kwaliteit van docenten op het MBO voor verbetering vatbaar is.
- MBO'ers onmisbaar zijn in de samenleving.

 

 

 

 

Overwegende dat:


- Er meer aandacht moet komen voor verbetering van onderwijs, met als eerste focus het MBO.
 

Verzoekt het bestuur:

- Om die reden meer aandacht te geven aan het onderwijs in het algemeen, met namen voor het MBO.
- Een onderzoek in te stellen hoe we een verbeterde en eerlijkere visie krijgen op het MBO.