Motie Democratisch toezicht

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 

·       Het conceptverkiezingsprogramma van CU-SGP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gepubliceerd is;

 

·       Ook SGP-jongeren wijzigingsvoorstellen kan indienen voor het te houden verkiezingscongres.

 

Overwegende dat:

 

·       Het conceptverkiezingsprogramma op verschillende punten verbeterd, verhelderd, of aangevuld kan worden;

 

Verzoekt het bestuur:

 

·       Het onderstaande amendement in te dienen voor het verkiezingscongres

 

Pagina 9, het tweede punt onder ‘Concreet’

Betreft:               toevoegen

Voorstel:            toevoegen waar en hoe het democratisch toezicht geregeld moet worden: primair door middel van de nationale parlementen van de EU-lidstaten

Toelichting:       op dit moment is onduidelijk waar de zinsnede ‘het democratisch toezicht moet goed geregeld zijn’ precies op doelt. Aangezien het echte democratisch toezicht niet bij het Europees Parlement, maar bij de nationale parlementen thuishoort, dient dit expliciet genoemd te worden.

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ik steun deze motie!