De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • In alle provincies van Nederland sprake is van Natuurontwikkeling onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Provinciale Staten;
 • Een aantal van deze natuurgebieden Natura-2000 gebieden betreft waar in de huidige stikstof-discussie veel om te doen is;
 • Het grootste aantal, 'normale' natuurgebieden betreft waar Provinciale Staten zeggenschap over hebben zonder Rijksinvloed;
 • Een aantal provincies, bijv, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, nog steeds moeten voldoen aan de doelstellingen van de zogenaamde 'Ecologische Verbindingszone', deze verbindingszones zorgen ervoor dat natuurgebieden aan elkaar verbonden zijn;
 • Binnen een aantal provincies er geen financiële middelen zijn of onvoldoende politieke aandacht/wil om deze EVZ's af te maken of te realiseren;
 • Het uitvoeren en afmaken van EVZ's veelal meerdere jaren in beslag neemt, soms wel oplopend van 10-15 jaren;
 • Binnen een aantal provincies de wens bestaat om 'nieuwe' natuurgebieden aan te gaan leggen terwijl de 'oorspronkelijke' natuurgebieden nog helemaal niet af zijn of zijn aangesloten op een EVZ;
 • Hoe meer nieuwe natuurgebieden worden aangelegd, hoe verder met name de agrarische sector in de knel komt in verband met de zogenaamde 'Kritische Depositie Waarden' (KDW);

Overwegende dat:

 • Er een kans/taak ligt voor Provinciale Staten met betrekking tot de mate en wijze van Natuurontwikkeling;
 • Het wenselijker is dat eerst de EVZ's door heel Nederland worden afgemaakt voordat er kan worden gestart met de ontwikkeling van 'nieuwe' natuurgebieden;
 • Er met name in de provincies met (stevige aantallen) statenleden van de moederpartij nog weinig aandacht lijkt te zijn voor het belang van dit onderwerp (EVZ's) en er hier dus kansen liggen;
 • Wanneer er door statenfracties meer gewezen wordt op het afmaken van de EVZ's en er minder aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van nieuwe natuur, er op kleinschalige wijze kan worden gewerkt aan meer rust voor de agrarische sector op de lange termijn;
 • Het niets meer is dan behoorlijk bestuur wanneer provincies majeure projecten eerst afmaken alvorens te starten met nieuwe;
 • Het naast eerder genoemde wenselijker is eerst grote natuurgebieden gericht uit te breiden in plaats van her en der kleine 'postzegels' met natuur te creëren;
 • We ons in roerige tijden bevinden met onder andere de stikstof-discussie waaraan (een deel van) de agrarische sector ten onder dreigt te gaan, er om deze reden naar elke mogelijke kleine en subtiele bijdrage aan de oplossing moet worden gekeken;
 • Er vanuit de SGPJ altijd steun is geweest voor de agrarische sector en het wenselijk is deze trend voort te zetten;
 • Er vanuit de SGPJ altijd constructief is nagedacht over de onderwerpen en mogelijkheden rondom natuur en natuurgebieden en het wenselijk is deze trend voort te zetten

Verzoekt het bestuur:

 • Zich middels politieke uitingen (en in samenwerking met betrokken commissie(s)) in te zetten voor het geven van prioriteit aan de uitvoering en het afmaken van bestaande natuurgebieden en EVZ's in plaats van aandacht te laten uitgaan aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden, door geheel Nederland, om zo op kleine en subtiele wijze rust te geven voor de agrarische sector op de lange termijn;
 • Statenfracties en gedeputeerden van de moederpartij, zo u wenst breder, (in samenwerking met betrokken commissie(s)) actief op bovenstaande zaken te wijzen;
 • Op het volgende congres over de voortgang van deze motie te rapporteren aan de ledenvergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Thomas Vink
 • Gerbrand van Hoef
 • Joske Siebelink
 • Timo Tiggelman
 • Corstian Flikweert
 • Hanno de Vries
 • Corné van Tilborgh
 • Berry Bouw

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: