Standpunten

Leerplicht

 

De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van zestien jaar bereikt. Ze is dus geldig tot het twaalfde schooljaar, ook al doe je er als leerling korter over de basisschool.
De Leerplichtwet, bestaande uit leerplicht en de aanvullende kwalificatieplicht, vinden wij als SPG-Jongeren van essentieel belang. Het onderwijs is namelijk vormend en daarmee wordt de basis gelegd voor de verdere toekomst van leerling in de maatschappij. 
In onze huidige samenleving bestaat er een grote vraag naar geschoolde arbeid. Een goede opleiding is een ‘must’ in de kenniseconomie is. Daarom is het goed om op deze vraag in te spelen. Immers door de vroegtijdige schoolverlating, zijn er relatief veel laag geschoolde arbeiders, die moeilijk of geen baan vinden. De werkloosheid die er dan ontstaat verslechtert zowel de economische als de sociale positie van de vroegtijdige schoolverlater. Veel banen zijn er wel, maar kunnen niet vervuld worden door mensen met een kennisachterstand. 
Daarom staat wij achter de Leerplichtwet. Juist de jeugdperiode is dé tijd om je talenten en capaciteiten te ontwikkelen, om zo een goede baan te krijgen. Het volgen van onderwijs is van groot belang voor de zowel de persoonlijke ontwikkeling, als voor het creeëren van een acceptabele positie in de maatschappij, op grond van je talenten en capaciteiten.
 
Leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar
De leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar kan een middel zijn om jongeren (werk)ervaring en educatie op te laten doen en er hiermee voor te zorgen dat ze in ieder geval tot op deze leeftijd uit de bijstand blijven en er in hun verdere arbeidzame leven hun voordeel mee kunnen doen. Wij staan achter deze maatregel als zodanig omdat op deze wijze het in de praktijk gevraagde en het op school geleerde wellicht beter op elkaar kunnen aansluiten. 
 
Echter, de praktische uitvoering lijkt een moeilijke zaak. De vraag is of het voor schoolverlaters mogelijk is motivatie op te brengen om, naast het werken te blijven leren, zeker wanneer dit verplicht is. De vele drop-outs zijn in zekere mate ook het gevolg van falen van het schoolsysteem en diverse arbeidsmarktproblemen die door deze maatregel niet ineens zijn opgelost. Een andere vraag is of jongeren die momenteel door bedrijven om diverse redenen niet worden aangenomen, door deze maatregel wel een werkplek kunnen vinden. Goede participatie vanuit het bedrijfsleven is daarom van belang. Punten die al langer bekend zijn en niet met het verplicht stellen van leren en werken direct zullen worden opgelost. Ook zullen jongeren tegen de tijd dat ze de leeftijd van 27 naderen goed moeten worden begeleid om niet alsnog terug te vallen.